მთავარი საქართველო საქართველოდან ისრაელში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა

საქართველოდან ისრაელში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა

733
გააზიარეთ
საქართველოდან ისრაელში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა

1TV-ის ინფორმაციით, საქართველოდან ისრაელში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი 70 პროცენტით შემცირდა. 2017 წელს ისრაელში თავშესაფარი საქართველოს 1 351-მა მოქალაქემ მოითხოვა, 2018 წელს კი ეს მაჩვენებელი 399-მდე ადამიანამდე შემცირდა.

განაცხადებების რაოდენობის შემცირებას საქართველო უსაფრთხო ქვეყნად აღიარებას უკავშირებენ. საქართველოს მოქალაქეებისთვის უარის თქმის ძირითადი მიზეზი არის ის, რომ ისინი ქვეყანას, კანონით დადგენილი სამთვიანი ვადის გასვლის შემდეგ არ დატოვებდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტოს მონაცემებით, ისრაელში გამგზავრებული საქართველოს მოქალაქეებიდან ყოველ მეათეს უკან აბრუნებენ. 2019 წლის იანვარში ისრაელში საქართველოს 1 320 მოქალაქე გაემგზავრა, ქვეყანაში შესვლა კი 141-მა ვერ შეძლო.

გააზიარეთ

1 COMMENT

  1. Gamarjobat, ar vici vinmes moswons tu araim garemoshi cxovreba sadac yvelaferi ukugmaa da sadac wagma axla ukugmad itvleba anu sadac sheryeulia samartlis arsi da adamianebis agqmadobis unari tandatan klebulobs da realoba iqceva xelovnurad sheqmnili iluziit.
    Ki martalia 21 saukuneshi vcxovrob da es saukune mdare xarisxis iaffasian shouebshi ,,dzalzed xazgasmuli” aqvt ,,modas ayolil” reportiorebs, mara ara im konteqstit ra datvirtvac aaq martla am saukunes, anu 21 saukune aris progresis, teqnologiebis daxvewis da kacobriobis teqnologiurad ganvitarebis xana, zeniti, ukve arsebobs warmoudgenlad gansacvifrebeli agmochenebi yvela dargshi, kacobrioba magal safexurze avida, teqnologiurma ganvitarebam wesit unda gaiyvanos adamiani yvela asfeqtshi misi piradi ganvitarebis mwvervalzec..
    Magram qartul mdare xarisxis realobashi 21 saukune sul sxva konteqstit moixsenieba da am tuchdapruwul ,,yalb” reportiorebs ro kitxo tu ra moiazreba teqnologiuri da mecnieruli progresis garda aba sxva am saukuneshio ver gaigeben…
    Mati azrit 21 saukuneshi ar ari sachiro zedmeti fiqri, wesiereba, ganatleba da raga dros dzveli qartuli damwerloba da dzveli istoriebia roca sheidzleba imaze ifiqro ra chamo, an vitom qartul realobashi gamozrdil ,,selebrits” an sad gvyavs ,,selebritebi” ra feris sacvali acvia,vin ramdenjer gaiara sxvastan, vin vistan da visi roiali vis violinoshia, ai amaze fiqri da choriknobaa turme 21 saukune da progresi…

დატოვეთ კომენტარი

Please enter your comment!
Please enter your name here